Medezeggenschapsraad

 

Hoe is de medezeggenschap op Het Spoor geregeld?

Het Spoor maakt deel uit van WereldKidz. Binnen WereldKidz functioneert de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) op bestuursniveau. De GMR is gesprekspartner van het College van Bestuur. Daarnaast heeft elke school van WereldKidz een eigen medezeggenschapsraad (MR). De MR denkt mee met de schoolleiding op schoolniveau. 

 

Wat doet de medezeggenschapsraad?

De MR denkt mee en praat mee over het beleid op de school. De medezeggenschap in het primair onderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In deze wet staat beschreven welke instemmings- en adviesbevoegdheden de MR heeft. De MR maakt op basis hiervan een eigen reglement voor het interne eigen overleg en voor het overleg met de schoolleiding. De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en recht op informatie. 

 

De schoolleiding, Nanette Snijders (Clusterdirecteur) en Margo Foppen (schoolleider Het Spoor) moet in een aantal gevallen advies of instemming vragen aan de MR over bijvoorbeeld het schoolplan, de schoolgids, de schooltijden, de planning van vakanties en vrije dagen, de ouderbijdrage (bron: www.rijksoverheid.nl). Sommige onderwerpen worden op bestuursniveau met de GMR besproken en afgehandeld. Deze worden dan niet meer op schoolniveau besproken. Voorbeelden waar de GMR in meedenkt: het WereldKidz coronaprotocol, begroting.

 

Hoe is de MR samengesteld? 

De MR bestaat uit drie ouders en drie leraren die allen voor een periode van drie jaar deelnemen. Als voor een lid de periode voorbij is, wordt een oproep gedaan voor een nieuw MR lid. Bij meer dan één aanmelding worden verkiezingen uitgeschreven. Belangrijk om te weten is dat de leden van de MR zonder last of ruggespraak deelnemen. De MR vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Een vergadering bestaat uit twee delen: een intern deel en een deel voor overleg met de schoolleiding

 

De huidige MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding

Hilde Jacobs - voorzitter / oudergeleding Elsbeth Pijls - Secretaris en plaatsvervangend voorzitter / oudergeleding Gitta Thoen / oudergeleding

 

Personeelsgeleding

Petra Plantinga / personeelsgeleding

Maaike Troost / personeelsgeleding Wels Middelbeek - Notulist / personeelsgeleding

 

Heeft u een vraag? 

Uw vragen kunt u altijd stellen via de mail: mr.spoor@wereldkidz.nl

Notulen vergaderingen

Notulen MR vergadering 13 juni 2023

Notulen MR vergadering 1 november 2022

Notulen MR vergadering 9 juni 2022

Notulen MR vergadering 31 maart 2022

Notulen MR vergadering 20 januari 2022

Notulen MR vergadering 9 december 2021

Notulen MR vergadering 23 juni 2021

Notulen MR vergadering 18 maart 2021

Notulen MR vergadering 20 januari 2021

Notulen MR vergadering 29 sept 2020

Notulen MR vergadering 2 juli 2020

Notulen MR vergadering 7 mei 2020

Notulen MR vergadering 5 feb 2020