Medezeggenschapsraad

De MR kunt u zien als de Ondernemingsraad van Het Spoor en is wettelijk verplicht. Dit is het forum voor ouders en stamgroepleiders om mee te praten en te beslissen over de belangrijkste beleidsontwikkelingen op onze school. In de MR zitten zowel ouders als stamgroepleiders.

De MR vergadert minstens twee maal per jaar. De afgelopen jaren vergaderde de MR gemiddeld 5 keer per jaar. Elke drie jaar worden er drie ouders en drie leraren gekozen om in de MR zitting te nemen. Er is geen directe relatie tussen de MR en de OR.

Het Spoor heeft ook een vertegenwoordiging in de GMR. Deze vertegenwoordiger maakt nu toevallig ook deel uit van onze MR en er vindt dus regelmatig terugkoppeling plaats tussen de MR en de GMR.

Wie hebben er zitting in de MR?
De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Oudergeleding
Annelies van Velden
Ineke Verhagen
Kathelyn van der Ham

Leerkrachtgeleding
Liesbeth Ellenbroek
Anne de Leeuw
Wendelmoet Krijt

De medezeggenschapsraad heeft drie soorten rechten:
– instemmingsrecht
– adviesrecht
– recht op informatie.

Daarom zit de directie van Het Spoor bij de MR vergaderingen. De directie van de school is geen lid van de MR maar kan adviserend optreden in bepaalde situaties.

Het bestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies of instemming vragen aan de MR over bijvoorbeeld schoolondernemingsplan, begroting, activiteitenplan, vakantieschema, huisvesting en benoemingen.

MR als wettelijk orgaan
De medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Elke basisschool heeft een medezeggenschapsraad (MR).
In de medezeggenschap zitten personeelsleden van de school en ouders. De vertegenwoordiging van de ouders wordt door de achterban gekozen.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over belangrijke schoolzaken.
De schooldirectie – die meestal optreedt namens het schoolbestuur – is daarbij verplicht om de medezeggenschapsraad goed te informeren.
De MR spreekt bijvoorbeeld over de verdeling van het geld, de schooltijden, planning van vakanties en vrije dagen, de lesmethodes, de ouderbijdrage, de verbetering van het onderwijs en de manier waarop ouders kunnen meehelpen bij het onderwijs en andere activiteiten (bron: www.rijksoverheid.nl )

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan is de MR bereikbaar via email MR

Notulen MR vergadering 23 mei 2019
Notulen MR vergadering 31 oktober 2019
Notulen MR vergadering 2 december 2019
Notulen MR vergadering 5 feb 2020
Notulen MR vergadering 7 mei 2020
Notulen MR vergadering van 2 juli 2020