Groep 5/6

Algemene informatie middenbouw

Op het Spoor hebben we drie middenbouw groepen. De middenbouw groep bestaat uit groep 5 en groep 6. Het is de bouw die de overgang is tussen de onderbouw en bovenbouw. Kinderen in een stamgroep verschillen in leeftijd, belangstelling, aanleg en vorderingen. Hierdoor kunnen ze elkaar positief beïnvloeden. Ze leren samen te werken en elkaar te helpen. In de middenbouw worden de kinderen voorbereid op een steeds meer zelfstandig lerende houding. Elk jaar vindt er binnen de stamgroep doorstroming plaats. Eerst ben je de jongste en dan word je de oudste. Een kind blijft dus in principe twee jaar bij dezelfde groepsleider. Dit geeft de mogelijkheid de kinderen beter te leren kennen en begeleiden. Binnen de stamgroep zitten de kinderen in tafelgroepen die regelmatig van samenstelling wisselen.
Samen met de kinderen streven we er naar een goede sfeer in de stamgroep te creëren, waar verschillen worden geaccepteerd. We samen verantwoordelijk nemen. De groepsregels naleven en waar openheid en veiligheid is.

Afspraken in de middenbouw
• We willen graag op tijd starten met de kringen. We verwachten de kinderen op tijd op school, vanaf 8.15 uur zijn ze welkom.
• In de groep dragen de kinderen andere schoenen/sloffen, controleert u nog even of ze passen en of ze goed in de schoenenkastjes passen?
• Voor de gymnastiek hebben de kinderen gymkleding en schoenen nodig in een goede tas. De gymtassen worden iedere week weer mee naar huis genomen.
• Voor de leeskring en een spreekbeurt hangen in de groep overzichtslijsten met data ’s.
• Voor het maken van een afspraak kunt u na schooltijd of per mail met de leerkracht contact opnemen

Ritmisch weekplan
In het Jenaplanonderwijs hebben we vier basisprincipes waar we vanuit gaan in ons onderwijs, namelijk gesprek, spel, werk en viering.
In het ritmisch weekplan( lesrooster) is een goede afwisseling van deze activiteiten.

Gesprek
Gesprek vormt de basis voor de omgang met de ander, om elkaar goed te kunnen begrijpen. Door gesprekken verwerft het kind een beeld van zichzelf en de wereld om hem heen. We streven ernaar om in een sfeer van tolerantie, gelijkwaardigheid en oprechtheid met elkaar te praten. Het gesprek vindt voornamelijk plaats in de kring. Door deze opstelling laten we zien dat we bij elkaar horen en samen iets doen. Doordat we allemaal een gelijkwaardige plaats in de kring hebben en elkaar goed zien weten we, dat als iemand ons iets zegt ons dit allemaal aangaat. Het durven naar voren treden in gezelschap en het leren luisteren naar anderen is belangrijk voor het nu en voor straks op weg naar volwassenheid. Het ordenen van gedachten en het duidelijk zeggen wat je bedoelt, heeft een belangrijke taalvormende waarde.
De middenbouw heeft diverse gesprekskringen t.w. weekendkring, leeskring, nieuwskring, presentatiekring, filosofiekring, debatkring en klassenvergadering.

Spel
Spel en werk zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Van spelend experimenteren gaat het kind steeds meer over naar doelgericht werken. Niet alleen in de onder- en kleuterbouw, maar ook in de middenbouw is spelend leren van wezenlijk belang. Spel is leuk, spel geeft fantasie en creativiteit een kans. Door spel kunnen gevoelens geuit worden naar andere mensen en het spel brengt waarden en normen tot ontwikkeling. Al spelend kunnen zelfstandigheid, samenspel, samenwerking en zelfredzaamheid tot hun recht komen.
In de middenbouw is er in het ritmische weekplan ruimte voor vrij spel en gebonden spel, tussen het werk door, tijdens keuze-uur en weeksluitingen en in pauzes en de gymlessen. Uiteraard is dit ook geïntegreerd in alle projecten.

Werk
Onder werk vallen instructiemomenten en het werkuur (blokperiode), waarin kinderen zelfstandig met het werk bezig zijn op een zinvolle en voor het kind betekenisvolle manier. De kinderen leren samenwerken en overleggen. De kinderen worden gestimuleerd zo goed mogelijk te presteren. Het werken vindt plaats na instructie. Op verschillende momenten zijn er ook instructies. Soms is dit voor de gehele groep, andere keren per leerjaar. Deze instructiegroepen zijn afgestemd op tempo en mogelijkheden van de kinderen.
De kinderen in de middenbouw werken met een weektaak, die zij zelf plannen en organiseren. De kinderen leren hun werk zelf te controleren.

Viering
De viering versterkt het gemeenschapsgevoel. Het heeft dan ook een vaste plek in het weekritme op Het Spoor. De viering wordt door de kinderen voorbereid en uitgevoerd. Daarbij horen ook de aankleding, decor en presentatie. Dit kan gebeuren in de stamgroep, maar ook per bouw of zelfs met de hele school. Kinderen leren waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben. Zij leren ervaringen uiten en verbeelden. Hun grenzen verkennen of verleggen, initiatieven ontwikkelen en verantwoordelijkheid nemen voor het eind resultaat. We vieren rituelen en het jaarritme. De traditionele vieringen zoals Sinterklaas en  kerst. De opening en sluiting van wereldoriëntatie projecten en natuurlijk vieren we de verjaardag.

Wat gaan we leren in de middenbouw?
Groep 5
Taalwerk
De kinderen krijgen aan het begin van de week een weektaakoverzicht voor die week.
Daarop staan de opdrachten voor taal- spelling -schrijven/stellen en begrijpend lezen.
Zij werken daar iedere dag aan en plannen hun eigen werkzaamheden tijdens het werkuur.
Kinderen houden hierbij zelf hun planning bij door de weektaak af  te tekenen.

Rekendoelen
- + en – sommen tot 1000
- Grote getallen
- Vermenigvuldigen en delen
- Metriekstelsel
- Klok
- Automatiseren

Groep 6
Taalwerk
De kinderen krijgen aan het begin van de week een weektaakoverzicht voor die week.
Daarop staan de opdrachten voor taal- spelling -schrijven/stellen en begrijpend lezen.
Zij werken daar iedere dag aan en plannen hun eigen werkzaamheden tijdens het werkuur.
Kinderen houden hierbij zelf hun planning bij door de weektaak af  te tekenen.

Rekendoelen
- + en – tot 10.000
- Grote getallen
- Vermenigvuldigen en delen
- Breuken
- Metriekstelsel
- Klok
- Automatiseren

Lezen
We lezen iedere dag in de middenbouw. We hebben een uitgebreide bibliotheek met een grote diversiteit aan leesboeken. Daarnaast hebben we verschillende activiteiten om de leesmotivatie te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan duo-lezen, toneellezen, lezen uit de kidsweekkrant, mini-informatie boekjes, projectboeken. Dit om het leesplezier te bevorderen.

Extra ondersteuning van lezen vindt plaats d.m.v. ralfi lezen.

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs
Het onderwijs begint in de wereld om het kind heen. Daar is het bij betrokken: nieuwsgierig en verwonderd. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering komt het kind tot leren. Op Het Spoor werken we daarom in thema’s en projecten. Om aan thema's in projecten te kunnen werken heeft het kind basisvaardigheden nodig: taal, spelling, rekenen, lezen, samenwerken, zelfstandig werken. Deze vaardigheden zijn van essentieel belang om het allerbeste resultaat op te leveren.
Creatief, beeldende vorming, muziek, multimedia, Engels en topografie sluiten aan op de thema’s in projecten. Er wordt in verschillende werkvormen door de kinderen gewerkt.
In de middenbouw leren de kinderen een werkstuk te maken over een zelf gekozen onderwerp.
U ontvangt hier t.z.t informatie over.