Groep 3/4

Algemene informatie onderbouw

De onderbouw bestaat uit drie groepen waar groep drie en vier een stamgroep vormen. De kinderen leren hierbij van en met elkaar en krijgen onderwijs dat past bij hun niveau, dit kan zowel naar boven als naar beneden aangepast worden. De week bestaat uit een ritmisch weekplan, waarin inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. De dag begint altijd in de kring, er staan dan boekjes klaar waar de kinderen uit kunnen lezen om de dag rustig te beginnen.

Afspraken in de onderbouw
• We willen graag op tijd starten met de kringen.
We verwachten het kind op tijd op school, vanaf 8.15 uur.
De kinderen kunnen dan rustig een boekje lezen in de kring.
• De kinderen dragen in de groep andere schoenen/sloffen, deze zetten de kinderen in de schoenenvakjes. (Het is handig als ze gymschoenen en binnenschoenen hebben, zodat ze niets om hoeven te ruilen.)
• De kinderen hangen hun jassen en tassen aan de kapstokhaken.
• Het is handig wanneer de kinderen een flexibel gymtasje meenemen naar school met een korte broek, T-shirt en gymschoentjes. Deze kunnen naast de deur van de klas in de bakken.
Voor de meisjes is het fijn als de haren vastgebonden zijn met een elastiekje.
• Voor de leeskring en spreekbeurt hangen in de groep overzichtslijsten met data.
Hierop kun je zien wanneer het kind een spreekbeurt en/of leeskring heeft.
• Een overzicht van het ritmisch weekplan (lesrooster) is te vinden op de muur in de groepen.
• Wanneer u een afspraak wilt maken met de leraar voor een gesprek kan dat na schooltijd of per mail.

Ritmisch weekplan
In het Jenaplanonderwijs hebben we vier basisprincipes waar we vanuit gaan in ons onderwijs, namelijk gesprek, spel, werk en viering.
Gesprek
Bij de kringgesprekken is de hele stamgroep betrokken op basis van gelijkwaardigheid voor elkaar. Vanaf de kleuterbouw worden kinderen uitgenodigd om hun verhaal in de kring te vertellen. Een kind is per toerbeurt de kringleider. In de bovenbouw worden sommige kringen ook in het Engelse gehouden. Op maandag is er de vertelkring over het weekend of een nieuw project, op dinsdag is er de leeskring, op woensdag de klassenvergadering/filosofiekring, op donderdag een spreekbeurt en op vrijdag lezen we samen in de kring. Dit is duo-lezen. De kinderen leren elkaar door middel van tips en tops feedback geven.

Spel
Spel is belangrijk voor kleuters, maar ook voor oudere kinderen en volwassenen. Spel is leuk, spel geeft fantasie en creativiteit een kans. Door spel kunnen gevoelens geuit worden naar andere mensen en het spel brengt waarden en normen tot ontwikkeling. Al spelend kunnen zelfstandigheid, samenspel, samenwerking en zelfredzaamheid tot hun recht komen. In de onderbouw is er naast het werken nog genoeg ruimte voor spelen. De kinderen spelen na het werk op onze speelzolders of kiezen ‘smart games’ uit de kieskast. In de groep doen we regelmatig kring spelletjes, bewegingsspelletjes, gezelschapsspelletjes, toneel en keuze cursussen met ouders. In de pauzes spelen de kinderen buiten met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren samenwerken, rekening houden met elkaar, voor zichzelf leren op te komen, zelfstandig en verantwoordelijk te zijn en om hulp te vragen wanneer dat nodig is. Dit is een doorgaande lijn die al vanaf de kleutergroep wordt aangeleerd bij kinderen.

Werk
Een belangrijk deel van de dag wordt besteed aan werk. Werk is doelgericht bezig zijn met verplichte kernactiviteiten: basisvaardigheden, lezen, schrijven, taal en rekenen. Op het Spoor werken kinderen veelal aan hun dag-, dan wel weektaak. Zij krijgen instructies op maat in kleine groepen volgens het groepsplan en verwerken de leerstof samen of zelfstandig. Het plannen van werk krijgt, naarmate de kinderen ouder worden, steeds meer aandacht.

Viering
De viering versterkt het gemeenschapsgevoel. Het heeft dan ook een vaste plek in het weekritme van de school. De viering wordt in het algemeen door de kinderen voorbereid en uitgevoerd. Dit kan gebeuren in de stamgroep, maar ook met de bouw of zelfs met de hele school. Kinderen leren waarderen wat zijzelf en anderen beleefd en gemaakt hebben.

Wat gaan we leren in de onderbouw?
Groep 3
Leren lezen
In groep drie staat het leren lezen met name het eerste half jaar centraal. Wij werken met de leesmethode Veilig Leren Lezen 2e maanversie. De kinderen leren in het begin om de dag een nieuw woord. U zult zien dat de kinderen rond kerst alle letters hebben geleerd en al wat kunnen lezen. De kinderen leren vanaf september ook de losse schrijfletters. Naast het leren lezen en schrijven de focus ook op rekenen begin groep drie.

Rekendoelen
– optellen en aftrekken tot 20
– klokkijken hele en halve uren
– kennismaken met de telrij tot 100
– automatiseren + en – tot 10 (hoofdrekenen)

Weektaak
Vanaf maart gaan de kinderen aan de slag met spelling, begrijpend lezen en breiden ze het verhalen schrijven uit net zoals groep vier. In groep 3/4 werken de kinderen met een weektaak, hierop staat welk vakgebied zij op een dag hebben en kruizen zij dit werk af wanneer het klaar is. De kinderen beginnen hiermee al te leren reflecteren op hun eigen werk en zien aan welk leerdoel ze werken.

Groep 4
In groep vier gaan de kinderen aan elkaar schrijven en leren ze de hoofdletters. Ook gaan de kinderen intensiever aan de slag met spelling en taal. De kinderen schrijven meer verhalen en hebben ze een begrijpend leesmethode.

Rekendoelen
– oriëntatie op de getallen tot 200
– optellen en aftrekken tot 100 (binnen en over het tiental)
– automatiseren tot 20 (hoofdrekenen)
– tafels van 1 t/m 5 en 10.
– meten
– de hele analoge klok

Wereldoriëntatie
Op Het Spoor heeft wereldoriëntatie een prominente plek, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, muziek en biologie zijn verwerkt in thema’s die een plek krijgen door het jaar heen, denk bijvoorbeeld aan beestjes in de tuin of vogels en veren. De kinderen krijgen vanaf de kleutergroepen ook Engels gekoppeld aan het thema waarin wij werken. Het draait hierbij vooral om de mondelinge taalvaardigheid. Een thema wordt regelmatig afgesloten met een viering waarin de kinderen laten zien wat ze hebben geleerd over het thema. Twee keer per jaar mogen de ouders ook komen kijken. De kinderen worden uitgedaagd tot onderzoeken en leren leren door middel van het stellen van eigen leervragen. Deze komen op de leerwand. Elk kind houdt eens per jaar een spreekbeurt en een leeskring.