Ziekmelden en verlof

Ziekmelding
Wanneer uw kind wegens ziekte niet op school kan komen, dient u dit, voor schooltijd per email aan de stamgroepleider te melden. Geef door wie er ziek is, in welke groep uw kind zit en wat er aan de hand is.

Leerplicht en Verlofregeling
Uw kind mag met een leeftijd van 4 jaar naar de basisschool, verplicht is het nog niet. Op de eerste schooldag, die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden, is uw kind leerplichtig.
In het kader van de leerplicht is het niet toegestaan om, buiten het vakantierooster, extra vakantie voor uw kind op te nemen. In bijzondere situaties kan ontheffing verleend worden.

Vakantie
De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd bijna onmogelijk is. Buiten de schoolvakanties om mag uw kind niet van school wegblijven. Op deze regel is één uitzondering, namelijk als u als ouder door uw werk niet weg kunt in de schoolvakantie (vanwege seizoensgebonden arbeid) en uw gezin in geen enkele schoolvakantie binnen één schooljaar twee weken aaneengesloten met vakantie kan. Alleen dan kan uw kind (maximaal tien dagen per schooljaar) eenmalig extra vrij krijgen. Deze dagen mogen niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Voor dit extra verlof moet u minimaal acht weken van tevoren schriftelijk toestemming vragen aan de directie van de school. Zie onderstaand Aanvraagformulier voor vakantie en verlof.

Extra vrij
Bij belangrijke gebeurtenissen in de familie (bijvoorbeeld een huwelijk of een sterfgeval) kan uw kind vrij krijgen. Tot en met tien schooldagen moet u hiervoor toestemming vragen aan de directie van de school. Voor meer dan tien dagen moet u toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar. Ook voor sommige religieuze feesten mogen kinderen maximaal een dag thuisblijven. U moet dit melden aan de directie van de school. Uw kind krijgt bijvoorbeeld geen vrij om een dagje naar een pretpark te gaan met opa en oma of omdat een vakantie goedkoper is of omdat u eerder op vakantie wilt om files te ontlopen. Zie onderstaand Aanvraagformulier voor vakantie en verlof.

Absentie formulier Het Spoor PDF
Aanvraagformulier voor vakantie en verlof PDF

Absentie formulier Het Spoor WORD
Aanvraagformulier voor vakantie en verlof WORD