Groep 7/8

Algemene informatie Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit drie groepen, waar bij de groepen 7 en 8 een stamgroep vormen. Het van en met elkaar leren, zoals het in eerdere bouwjaren al geleerd is, wordt hier voortgezet. In de bovenbouw mogen we weer wat meer vragen van de kinderen. Ze worden uitgedaagd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Niet alleen je lessen leren, maar ook leren plannen, taken overzien, het leren kennen van je eigen uitdagingen èn je sterke kanten en deze zo te leren inzetten zodat je het beste uit jezelf haalt. Ook het leren verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer in de stamgroep staat centraal. Stamgroepleider en kinderen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het wat, hoe en wanneer. We doen hierbij een beroep op het reflectief vermogen dat past bij de ontwikkeling van kinderen op deze leeftijd. We brengen dit in praktijk door het schooljaar te starten met het gezamenlijk opstellen van leer- en leefregels en de gedeelde verantwoordelijkheid dat iedereen zich hieraan houdt. Met de werkweek en de bijbehorende voorbereidingen, aan het begin van ieder schooljaar, zetten we we de neuzen alvast in de goede richting.

Afspraken in de bovenbouw
• Niet fietsen op het plein, fietsen in de rekken, goed onder het afdak. De bovenbouw houdt dit voor de school in de gaten.
• Voor en na schooltijd mogen de kinderen gebruik maken van hun mobiele telefoons. In de school gaan de mobiele telefoons uit en worden ingeleverd bij de leerkracht met uitzondering van bijzondere gevallen waarvoor de kinderen eerst toestemming vragen aan de leerkracht.
• Kinderen zijn op tijd in de groep en gaan dan rustig aan de slag. Zijn ze eerder dan 8.15 op school dan wachten ze buiten op het schooltijd.
Buitenschoenen in de schoenenkast, jassen aan de kapstok, tassen op de kapstok en sloffen aan in de klas.
• Om de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid te bevorderen, leren de kinderen hun huiswerk te plannen in hun agenda. We raden leerlingen en ouders aan met elkaar te communiceren over wat er in de agenda staat.
• De kinderen leveren hun spullen op tijd in. Kinderen zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.
• Alle kinderen hebben een paar keer per jaar klassendienst. Kinderen dienen hiermee rekening te houden door tijd vrij te maken zodat ze deze taak te kunnen uitvoeren.

Ritmisch weekplan.
In de bovenbouw gaan we, evenals andere bouwen, uit van de vier basisprincipes die kenmerkend zijn voor Jenaplanonderwijs: Gesprek, spel, werk en viering.
Gesprek
Bij gesprek komen verschillende werkvormen in groep 7 en 8 aan bod: (Engelstalige) vertelkring, leeskring, boekbesprekingen en spreekbeurten (voor groep 8 in het Engels). Leren spreken in een groep, presenteren voor een groep, je mening leren uiten met respect voor de ander en leren van en met elkaar zijn doelstellingen die bij de verschillende werkvormen nagestreefd worden.

Spel
Spel is, evenals voor het jonge kind, net zo waardevol voor het oudere kind en volwassenen. Het zijn betekenisvolle oefenvormen voor het leven doordat de ontwikkeling van creativiteit, inventiviteit, samenwerking en zelfredzaamheid wordt geprikkeld. Dit kan aan de orde komen in een toneelopdracht, een zelf ontdekkende science opdracht of groepswerk opdracht. We vinden het dan ook belangrijk om ruimte te creëren voor het ontdekkende en inventieve brein.

Werk
Een belangrijk deel van de schooldag wordt besteed aan werk. Het doelgericht bezig zijn met (verplichte) kernactiviteiten: Basisvaardigheden, lezen, schrijven, taal en rekenen. Hierbij wordt instructie op maat gegeven in kleine niveaugroepen. Onderlinge samenwerking tussen leerlingen behoort ook tot de mogelijkheden.
Daarnaast is er, gaandeweg, ook steeds meer aandacht om bouwbreed te werken tijdens instructies.
Planning en overzicht krijgen/houden, worden in de bovenbouw extra benadrukt. Het werken met een agenda en het leren nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces vallen in deze categorie.
Reflectie en actie/eigen initiatief spelen een belangrijke rol:
Heb ik de behandelde doelen begrepen?
• Kan ik het toepassen?
• Wat heb ik (nog) nodig?
• Heb ik meer of juist minder uitleg nodig?
• Hoe ga ik te werk bij deze opdracht of les?
• Wat kan ik zelf al (doen)?

Viering
Samen een viering voorbereiden en aan elkaar tonen, versterkt het gemeenschapsgevoel. Viering hoort bij het leven om inhoud en waardering te geven, om stil te staan en om ervaringen een plaats te geven.
Dit vieren kan vele vormen aannemen:
• Een kleine start- of eindviering in de groep bij projecten
• Een grotere viering in de gemeenschapsruimte met ouders en/of andere groepen
• De eindmusical in groep 8.
Bij alle vieringen is het (eind-) product leuk en iets om trots op te zijn. Belangrijker vinden wij het groeiproces van kinderen bij het ontwikkelen en voorbereiden van zo’n viering. Dat mag je vieren!

Wereldoriëntatie
Wereldoriëntatie vormt het hart van het Jenaplanonderwijs. Vakken als biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, muziek, en beeldende vorming komen geïntegreerd aan bod in ons onderwijs.
Op de kenniswand wordt het leerproces van kinderen, bij projectmatig werken, in beeld gebracht.
Vaak starten we vanuit de al aanwezige kennis van kinderen door middel van een mindmap. Daarnaast dagen we de kinderen uit om, naast de verplichte basisstof, ook hun eigen leervragen te beantwoorden.