Wat maakt onze school uniek?

Jenaplan

Jenaplanschool Het Spoor werkt volgens de uitgangspunten van het Jenaplanconcept. Gegrepen door de idealen van Peter Petersen, zorgen we voor activiteiten met als doel om kinderen een mooie en leerzame schooltijd door te laten maken. De persoonlijke ontwikkeling van het kind staat bij ons voorop.
  
Op Het Spoor werken we (kinderen, ouders en school) samen aan een prettig leef- en werkklimaat. Iedereen heeft hierin zijn eigen taak, maar door deze te verbinden komen we samen veel verder. Onderwijs op Het Spoor is: leren hoe je jouw goede plek kunt vinden in een steeds veranderende maatschappij, maar ook hoe je in verbinding komt met anderen en de ander toelaat en respecteert. Het leren lezen, schrijven, taal, rekenen en wereldoriëntatie zijn daarbij erg belangrijk. Maar ook sociale vaardigheden, creativiteit, doorzettingsvermogen, planningsvaardigheden, het om kunnen gaan met emoties zijn heel belangrijk.

Om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren worden de kinderen in heterogene groepen, de stamgroepen, ingedeeld. Het Spoor is een ondernemende school die staat voor hoog gekwalificeerd onderwijs. Kinderen worden gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Op Het Spoor gaan individuele ontwikkeling en werken in en met groepen hand in hand.

De missie van onze school is dan ook: Leren vertrouwen in jezelf en in de ander.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig keuzes te maken en zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en hun omgeving. Het pedagogische klimaat speelt daarbij een belangrijke rol. De Jenaplanschool Het Spoor wordt gekenmerkt door een sfeer van wederzijds vertrouwen en respect. Onze leerlingpopulatie is een afspiegeling van de inwoners van Zeist. We hebben een groot aantal kinderen die extra uitdaging nodig hebben. We kijken goed naar de onderwijsbehoeftes van de kinderen en wat het kind nodig heeft om ze verder te laten ontwikkelen.