Opleiden in de school

Opleiden in de school

Onze school valt onder stichting WereldKidz. Een ambitieuze stichting waarin 22 openbare basisscholen van Maarssen tot en met Veenendaal met elkaar actief samenwerken.

Het motto van WereldKidz is ‘Samen Leren’.  Dat brengen we dagelijks in de praktijk. Dit doen we op alle niveaus in onze organisatie: van leerlingen onderling, collega’s binnen en buiten de school tot en met de directeuren en het bestuur. Onze focus is dat we voor ieder kind het beste onderwijs willen. Het vraagt van iedereen binnen WereldKidz om een open, onderzoekende, kindgerichte houding  en een vanzelfsprekendheid om van én met elkaar te leren.

Het opleiden van studenten van bijvoorbeeld de (academische) lerarenopleiding, HBO masteropleidingen, academie lichamelijke opvoeding of het MBO past binnen deze visie! We voelen ons medeverantwoordelijk voor de opleiding van onze toekomstige collega’s. We laten onze studenten graag kennismaken met ons onderwijs en geven hen de ruimte om te leren. We vinden het echter net zo belangrijk om van hen te leren! Daarbij kunt u denken aan nieuwe didactische inzichten die ze op de opleiding leren en van de resultaten van onderzoeksopdrachten die zij op onze school uitvoeren!

Op onze school is deze visie vanuit ons Jenaplangedachtengoed, als vanzelfsprekend ingebed.  De leerlingen helpen elkaar in de stamgroepen bij hun leer- en opvoedproces. Hierin doorlopen de kinderen beurtelings 3 stadia van deskundigheid: leerling, gezel, meester. Dit principe geldt zeker ook voor volwassenen (leerkrachten,ouders en studenten) zo leren we samen van elkaars talenten en deskundigheid!

Het opleiden in de school wordt gecoördineerd door de schoolopleider. Deze plaatst, observeert en coacht studenten (individueel of als groep waarin men van elkaar kan leren) en begeleidt het uitvoeren van onderzoek. Ook coacht  en traint de schoolopleider de praktijkopleiders en onderhoudt het contact met de instituten en werkt samen met schoolopleiders in de regio. De praktijkopleider in de stamgroep neemt de direct begeleiding en coaching van de student voor haar rekening.

Op dit moment ontwikkelt  ‘het Spoor’ zich in samenwerking met de bovenschoolse schoolopleider van Wereldkidz, clusterschool obs  Dolfijn in Driebergen en Hogeschool van Utrecht (Pabo ITT) tot opleidingsschool. Dit betekent dat studenten bij ons op school mogen gaan afstuderen. Tevens zijn we een door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) erkend leerbedrijf.

Kent u onze nieuwe collega in opleiding? Wilt u bij ons op school zou stage lopen? Dan kunt u contact opnemen met Inez Meiderts (leerkracht bovenbouw en schoolopleider) via: Inezmeinderts@wereldkidz.nl