Missie & Visie

Onze missie

'Leren vertrouwen op jezelf en de ander'

Onze visie

Het begint met basisvaardigheden

In een samenleving die steeds verder digitaliseert blijven de vaardigheden lezen, schrijven en rekenen hun kracht behouden. Het aanleren van deze basisvaardigheden staat niet op zichzelf. Wij bieden onze kinderen een stimulerende leeromgeving waarin zij hun basisvaardigheden kunnen inzetten en hun kennis kunnen vergroten. In deze leeromgeving leren zij zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld met uitdagende lesstof.

Van basisvaardigheden naar vertrouwen
Met de verworven basisvaardigheden gaat er voor kinderen elke dag een nieuwe wereld open. In deze wereld trekken onze kinderen samen op om op een onderzoekende wijze nieuwe kennis op te doen. Dankzij hun stevige basiskennis hebben onze leerlingen het (zelf)vertrouwen en de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen in een steeds veranderende maatschappij.

Wat betekent dit in de praktijk?
We werken met vier basisactiviteiten die kinderen voorbereiden op hun leven als kritische, zelfstandige en vernieuwende volwassenen:
Gesprek
Communicatie met anderen, leren je mening/gevoel te uiten, leren om deze indien nodig bij te stellen, leren om presentaties te geven, leren om naar anderen te luisteren, leren om feedback te geven en te ontvangen
Werk
Alle vaardigheden en kwalificaties (rekenen, taal, lezen etc.) die kinderen nodig hebben om zich in deze maatschappij te kunnen ontwikkelen tot kritische en volwaardige volwassenen
Spel
Ontdekken en ontplooien van kwaliteiten en talenten op kunstzinnig, sportief en recreatief gebied
Vieringen
Tijdens vieringen ontmoeten alle kinderen van de schoolgemeenschap elkaar, ze delen ervaringen, ze geven elkaar presentaties op verschillende gebieden (toneel, dans, zang) en laten ze zien welke thema’s er in de groepen aan de orde zijn gekomen

Wij willen onderwijs zoveel mogelijk zinvol en levensecht laten zijn. Dit houdt in dat daar waar we kunnen we met levensechte informatie werken, denk bijvoorbeeld aan excursies, bezoek aan culturele activiteiten etc. Wij werken in alle bouwen met thematische projecten waarin de verschillende vakgebieden zo veel mogelijk zijn geïntegreerd. Ieder jaar komen 5 grote thema's aan de orde.

We spelen, leren en werken samen
Elke kind wil gezien en gehoord worden. Binnen onze school is er voor elk kind een eigen plek. Wat in de eerste jaren begint met spelend leren, krijgt in de middenbouw een vervolg waarbij kinderen leren om kritisch naar zichzelf en hun omgeving te kijken. Het leren met elkaar geeft nieuwe inzichten, prikkelt de nieuwsgierigheid en biedt ook vertrouwen in elkaar.

Vanuit vertrouwen streven we naar een veilig klimaat in de school en de klas waarbij we positief omgaan met conflicten die horen bij (samen)leven. De school biedt een interactieve omgeving waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Het is de weg die telt
Leren gebeurt niet in een dag. Tijdens de jaren die een kind op onze school doorbrengt, worden er voortdurend stappen gezet. Soms gaat dat in sprongen, soms wordt een vaardigheid met veel onderzoek en oefening eigen gemaakt. Als school bieden wij tijdens de hele reis een veilige plek voor ontwikkeling. Voor ons telt de weg die kinderen afleggen.

Ouders zijn betrokken
Als school vinden wij het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderwijs en de ontwikkeling die kinderen doormaken. Wij betrekken ouders actief bij het leerproces en verwachten betrokkenheid van de ouders bij de school. Het gezin en school zijn samen verantwoordelijk voor de vorming van een kind.

Stamgroepleiders  groeien mee
Niet alleen de leerlingen groeien in de jaren op school, de stamgroepleiders groeien met hen mee. Onze stamgroepleiders bieden heldere kaders die aansluiten bij de samenleving waarvan leerlingen deel uitmaken. Als de samenleving verandert, veranderen de kaders die wij bieden mee. Stamgroepleiders zetten hun creativiteit , nieuwsgierigheid en onderzoekende houding in om bij de kinderen te blijven aansluiten. De school biedt stamgroepleiders vertrouwen in hun kwaliteit en ruimte om zichzelf te ontwikkelen.